Meteen naar de inhoud

Dit privacy beleid is van toepassing wanneer u cliënt bent of bent geweest bij Manon Geijtenbeek gewichtsconsulente.

Wij beschikken daarvoor over persoonsgegevens van u, die wij nodig hebben om u van dienst te kunnen zijn met onze diensten en producten. Ook voor het versturen van de facturen gebruiken wij uw persoonsgegevens.

Manon Geijtenbeek gewichtsconsulente is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw gegevens worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt. Wij bewaren uw gegevens in een goed beveiligde omgeving.

Wilt u uit ons adressenbestand, dan zullen wij uw gegevens verwijderen.

Contactgegevens

Manon Geijtenbeek is de Functionaris Gegevensbescherming van Manon Geijtenbeek gewichtsconsulente. Zij is te bereiken via infomanon@ziggo.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Manon Geijtenbeek Gewichtsconsulente verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 •  Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Manon Geijtenbeek Gewichtsconsulente verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheidsgegevens zoals lengte, gewicht, gebruik van medicatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • Je te informeren over wijzigingen in diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infomanon@ziggo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Manon Geijtenbeek Gewichtsconsulente verstrekt de gegevens aan derden uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Manon Geijtenbeek Gewichtsconsulente bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij worden de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens gehanteerd:

 • Personalia, adresgegevens e-mailadres worden bewaard gedurende de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst.
 • Geboortedatum, geslacht en gegevens over je gezondheid worden bewaard tot maximaal zes maanden na het beëindigen van het begeleidingstraject om goederen  en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Manon Geijtenbeek Gewichtsconsulente neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Manon Geijtenbeek Gewichtsconsulente verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien geen sprake is van een wettelijke verplichting dat het verstrekken van gegevens aan derden uitsluitend plaatsvinden met jouw schriftelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Manon Geijtenbeek gewichtsconsulente en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar infomanon@ziggo.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Manon Geijtenbeek gewichtsconsulente wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Manon Geijtenbeek gewichtsconsulente neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via infomanon@ziggo.nl

Amersfoort

Manon Geijtenbeek

Juni 2019