Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepassing van de Algemene Voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangaande het leveren van voedingsadviezen en begeleidingstrajecten, verder ook te noemen dienstverlening, die de gewichtsconsulent aangaat met cliënten.
1.2. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
1.3. Afwijkingen van de voorwaarden zijn alleen geldig, wanneer die afwijking schriftelijk zijn vastgelegd in een door beide partijen getekende verklaring/aanvullende overeenkomst.

Artikel 2 Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:
2.1. Gewichtsconsulent: Manon Geijtenbeek (Bodybalance033), lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent.
2.2. Hierna te noemen de gewichtsconsulent.
2.3. Cliënt: degene aan wie door de gewichtsconsulent advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.
2.4. Arts: de huisarts of specialist door wie cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.
2.5. Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend.

Artikel 3 Aard, inhoud, omvang van de dienstverlening

3.1. De aard, inhoud en omvang van de dienstverlening zijn en worden bepaald in overleg met cliënt.
3.2. De gewichtsconsulent kan bij overmacht met onmiddellijke ingang veranderingen brengen in de wijze waarop zij de dienstverlening verricht en de omvang waarin dit gebeurt. Vermindering van dienstverlening op deze grond zal leiden tot een evenredige vermindering van de financiële verplichting van cliënt. Maar leidt op geen enkele wijze tot enige schadevergoedingsplicht van de gewichtsconsulent.
3.3. Wanneer cliënt incidenteel verhinderd is, laat hij dit tenminste 24 uur voor aanvang van het consult aan de gewichtsconsulent weten. Gebeurt dit niet, dan is de gewichtsconsulent gerechtigd de kosten van het consult in rekening te brengen. Bij ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.

Artikel 4 De overeenkomst

4.1. Voor aanvang van elk nieuw begeleidingstraject wordt een getekende overeenkomst aangegaan. De overeenkomst wordt aangegaan tussen gewichtsconsulent en cliënt.
4.2. De gewichtsconsulent kan cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding.
4.3. De door cliënt afgenomen diensten van gewichtsconsulent zijn 12 maanden geldig vanaf betalingsdatum, tenzij vooraf nadrukkelijk anders aangegeven. Na verstrijken van deze 12 maanden vervalt het recht van cliënt op de afgenomen dienst en kan de gewichtsconsulent weigeren de afgenomen dienst alsnog op een later tijdstip uit te voeren. Indien er uitstel gewenst is en cliënt op een later tijdstip, buiten de 12 maanden, gebruik wil maken van de afgenomen diensten, dient dit schriftelijk te worden overeengekomen door gewichtsconsulent en cliënt.

Artikel 5 Einde overeenkomst

5.1. Bij overlijden van cliënt.
5.2. Indien cliënt in staat van faillissement is verklaard, in surséance verkeerd of komt te vallen onder toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen.
5.3. Indien cliënt ernstig nalatig is ten opzichte van de gewichtsconsulent en laatstgenoemde de dienstverlening onder mondelinge en schriftelijke bevestiging al dan niet met onmiddellijke ingang beëindigd.
5.4. Indien de oorzaak van de klacht waarvoor de begeleiding is gestart buiten het werkveld van de gewichtsconsulent valt en doorverwijzing naar huisarts of andere deskundige noodzakelijk is.
5.5. Indien de begeleiding is voltooid, dan wel in onderling overleg wordt stopgezet.

Artikel 6 Wijziging, opschorting en ontbinding van de overeenkomst

6.1. De gewichtsconsulent is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien door vertraging aan de zijde van cliënt. Naar het oordeel van de gewichtsconsulent, kan niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities nakomt.
6.2. Indien de gewichtsconsulent tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
6.3. Indien cliënt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die reeds werden verricht en de daarvoor gereedgemaakte zaken en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig aan cliënt in rekening worden gebracht.
6.4. Reeds vooruitbetaalde bedragen zullen worden gerestitueerd na aftrek van de kosten zoals genoemd in artikel 6.3.

Artikel 7 Tarieven en betaling

7.1. Voor de begeleiding aanvangt deelt de gewichtsconsulent cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden.
7.2. De tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen.
7.3. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren, indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden, voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.
7.4. Betaling aan de gewichtsconsulent dient door overschrijving plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.
7.5. Cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde diensten.
7.6. Cliënt dient de rekening binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te hebben.
7.7. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.
7.8. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om  wettelijke (handels), incassokosten en overige schade in rekening te brengen.

7.9. Consulten in pakketten dienen vooruit betaald te worden en hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar na datum aanschaf.
7.10. De factuur wordt na overeenstemming van het pakket aan cliënt verstrekt. Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door cliënt, vindt er geen terugbetaling plaats van de betaalde pakketten.

Artikel 8 Privacy en geheimhouding

8.1. De gewichtsconsulent werkt volgens de nieuwe wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die geldt per 25 mei 2018.
8.2. De gewichtsconsulent heeft geheimhoudingsplicht op grond waarvan, behoudens zwaarwegende redenen, verboden is aan derden mededelingen te doen omtrent de zaken en omstandigheden, de persoonlijke levenssfeer van cliënt en zijn of haar leefomgeving betreffende, tenzij die mededelingen in het belang zijn van een goede dienstverlening.
8.3. Indien van toepassing zal de gewichtsconsulent de verwijzend arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling tenzij cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.
8.4. Meer informatie over de wijze van verzamelen, verwerken en verwijderen van persoonsgegevens is terug te vinden in de privacyverklaring van de gewichtsconsulent.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1. Cliënt ontvangt het afgesproken advies en coaching mondeling en/of via e-mail tijdens de afgesproken periode waarvoor betaald is.
9.2. De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van cliënt.
9.3. De in artikel 9.2 genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. Voor elke door de gewichtsconsulent aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting.
10.2. De gewichtsconsulent kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
10.3. Deelname aan workshops geschiedt geheel op eigen risico.
10.4. De gewichtsconsulent is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door de gewichtsconsulent georganiseerde activiteiten.
10.5. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
10.6. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
10.7. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk.
10.8. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult.

Artikel 11 Geschillen

11.1. Op alle overeenkomsten met betrekking tot de dienstverlening door de gewichtsconsulent is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2. Voor geschillen tussen de gewichtsconsulent en cliënt over de persoonlijke benadering van cliënt of de gevolgde procedure van behandeling zullen partijen zich tot het uiterste inspannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
11.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.